Regulamin


§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem samochodu zastępczego, opisanego w protokole zdawczo – odbiorczym, stanowiącym integralną część do niniejszej umowy jako załącznik nr 1 zwanym dalej "pojazdem".

§ 2

1. Stan pojazdu oraz jego wyposażenie określa protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 1.

2. Wydanie pojazdu następuje w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ….......................................... do …............................................... godzina wydania ….......................

2. W ostatnim dniu wynajmu Najemca zobowiązany jest dostarczyć pojazd Wynajmującemu w stanie nie pogorszonym ponad zwykłe zużycie wynikające z jego eksploatacji zgodnej z jego przeznaczeniem.

§ 4

1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości ………...…...........(netto) za dzień najmu.

§ 5

1. Najemca będący osobą fizyczną oświadcza, że posiada ważne prawo jazdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Najemca zobowiązuje się korzystać z pojazdu wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej, a poza jej terytorium wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego.

§ 6

1. Pojazd winien być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób zapewniający jego prawidłową eksploatację.

2. Najemca pokrywa w całości koszty związane z eksploatacją pojazdu: paliwo, utrzymanie pojazdu w czystości, płyn do spryskiwaczy oraz inne związane z normalnym użytkowaniem pojazdu.

3. Pojazd jest oddany do osobistego użytku Najemcy oraz w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, z wyłączeniem przewozu ładunków towarowych.

4. Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek zmian, przeróbek w pojeździe oraz instalować dodatkowych urządzeń, instalacji.

5. Najemca do używania bez zgody Wynajmującego nie może oddawać pojazdu do korzystania na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego osobom trzecim.

§ 7

1. Najemca w przypadku zaistnienia szkody w pojeździe w związku z kolizją, przestępstwem lub zdarzeniem losowym zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Policję oraz dokonać wszelkich czynności zapobiegających zwiększeniu szkody.

2. Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Wynjmującego o wszelkich uszkodzeniach pojazdu. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie wraz z wszelkimi dokumentami związanymi z okolicznościami powstania szkody.

§ 8

1. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe ze swojej winy w części nie pokrytej ubezpieczeniem AC wystawionym na wartość rynkową pojazdu.

§ 9

1. Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami związanymi:

a) z zakupem utraconego przez Najemcę wyposażenia pojazdu opisanego w protokole zdawczo-odbiorczym,

b) z pokryciem szkód nie objętych ubezpieczeniem AC.

§ 10

1. Pojazd Najemca ma zwrócić sprzątnięty, umyty, z pełnym bakiem. W przypadku gdy auto będzie brudne, naliczona zostanie opłata za sprzątanie w wysokości 100 zł (netto). W przypadku zwrócenia pojazdu z nie pełnym bakiem, zostanie naliczona opłata zgodnie z kosztem uzupełnienia brakującej ilości paliwa.

§ 11

1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 12

1. Wszystkie zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

1. Kwota najmu samochodu będzie uregulowana przelewem na konto Wynajmującego.